voorwaarden

Voorwaarden


De Huisdiereigenaar is woonachtig in regio Venlo.


Het vermogen van de huisdiereigenaar is onder bewind gesteld of er is sprake van curatele.


Alleen medische kosten voor honden, katten, konijnen en vogels kunnen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding.


Men dient een kostenraming of nota van de medische noodzakelijke behandelingen en vervolgbehandelingen te overleggen.


De huisdiereigenaar betaalt bij een toekenning een eigen bijdrage, afhankelijk van de draagkracht, met een minimum van € 25,-.


De toegekende vergoeding wordt uitsluitend rechtstreeks betaald aan de dierenarts.

Alleen facturen die rechtstreeks van de dierarts afkomen, komen voor vergoeding in aanmerking. Wij vergoeden geen facturen die komen van factoringsmaatschappijen.


Alleen de door de dierenarts aangemerkte medisch noodzakelijk behandelingen komen in aanmerking voor een financiële vergoeding.


Alleen als de eigenaar aantoonbaar de noodzakelijke medische kosten van zijn dier niet kan betalen komt hij/zij in aanmerking voor een financiële vergoeding. De eigenaar dient hiervoor de gevraagde gegevens aan te leveren, zodat er een draagkrachberekening kan worden gemaakt.


De vergoeding bestaat uit een eenmalige financiële tegemoetkoming in de kosten van een noodzakelijk geachte behandeling.


De eigenaar van het huisdier draagt de verantwoording voor een goed huisdierhouderschap.


De basiszorg zoals, eventuele gedragstrainingen, controles, voeding, verzorging, dierbenodigdheden, inentingen, anti parasitaire behandelingen (vlooien-, wormen- en tekenkuren), standaard medicatie, regelmatig terugkomende behandelingen, levensbeëindigingen en  kosten van een crematie worden niet door ons vergoed.


Er wordt alleen steun geboden aan particuliere eigenaren. Men moet kunnen aantonen dat men de eigenaar van het huisdier is door middel van bijvoorbeeld een chip-nummer of een verklaring van de dierenarts.


De medische kosten voor dieren die verblijven in een asiel of andere opvang komen niet in aanmerking voor financiële steun. Ook medische kosten voor commercieel gehouden dieren of dieren die recent geïmporteerd zijn, komen niet in aanmerking voor financiële steun.


Vergoedingen moeten, voorafgaand aan de behandeling worden aangevraagd, met uitzondering van spoedbehandelingen die direct moeten worden uitgevoerd om het leven van een dier te redden. De aanvraag voor een vergoeding dient binnen 2 weken na een spoedbehandeling te worden ingediend.


Bij ontdekking van fraude (bijvoorbeeld: aanleveren van onjuiste gegevens, aanbieden van een huisdier van iemand anders) wordt de aanvraag afgewezen of wordt het reeds toegekende bedrag volledig teruggevorderd. De huisdiereigenaar komt in de toekomst niet meer in aanmerking voor een financiële bijdrage.


Tegen een besluit van het bestuur van Stichting Dolittle kan niet in beroep worden gegaan. Over de besluitvorming is geen correspondentie mogelijk.

Partners en Sponsoren