privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING


Stichting Dolittle verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze donateurs, vrijwilligers, bezoekers van de website en andere belangstellenden. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Dolittle houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Dolittle te Venlo.


Verwerking persoonsgegevens

Wij houden een donateurs- en relatieadministratie bij. Een relatie is een persoon die bekend is bij Stichting Dolittle (bijvoorbeeld door het stellen van een informatieaanvraag), maar geen donateur is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de vrijwilligersadministratie.


Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief (indien aanwezig) of wanneer je je aanmeldt als donateur of als vrijwilliger. En offline gebeurt dit via een donatieformulier of een telefoongesprek. Stichting Dolittle gebruikt jouw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) voor de uitvoering van haar activiteiten, om je op de hoogte te houden waar we ons mee bezig houden en voor fondsenwerving. Hierbij probeert de Stichting Dolittle rekening te houden met voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op deze informatie geef dat dan schriftelijk door aan Stichting Dolittle. De contactgegevens vind je boven- en onderaan deze pagina.


Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of aankoop). Deze gegevens worden vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.


Contact met donateurs en relaties

Nieuwe donateurs ontvangen van Stichting Dolittle per post en/of e-mail een welkomstbericht waarin de donatie  wordt bevestigd.

Wanneer je als donateur jouw e-mailadres aan Stichting Dolittle hebt verstrekt, word je via onze website of Facebookpagina periodiek geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken en om een eventuele bijdrage.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Wij maken gebruik van een derde partij, onder andere voor:


•het produceren van promotiemateriaal en drukwerken.


Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derde partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.


Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons vordert. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. In andere gevallen kunnen wij persoonsgegevens alleen delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Stichting Dolittle en andere websites

Op stichtingdolittle.nl tref je links aan naar andere websites. Stichting Dolittle is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.


Gebruik van cookies

Stichting Dolittle maakt op haar website geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.


Beveiliging

Stichting Dolittle heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Zo is toegang tot de gegevens strikt beperkt tot medewerkers die de gegevens dienen te gebruiken voor uitvoeren van de activiteit zoals het versturen van de nieuwsbrief of incassoverwerking. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met onze website privé is.


Duur van de opslag

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren..Rechten omtrent uw persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jouw ontvangen hebben. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Als wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Graag via een brief gericht aan Stichting Dolittle, Molierelaan 176, 5924 AN Venlo.


We wijzen je ook op het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Dolittle niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.


Wijzigingen

Stichting Dolittle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring.


Vragen

Heb je vragen over de Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via 077 – 396 95 87 (tijdens kantooruren) of info@stichtingdolittle.nl.


Versie: 2 juli 2018.


Partners en Sponsoren