beleidsplan

Beleidsplan 2018-2022


VOORAF

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Dolittle.


Het plan omvat een overzicht van onze strategie, doelstellingen en belangrijkste activiteiten voor de planperiode 2018 - 2022 en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan wordt elke vier jaar geactualiseerd en gepubliceerd op onze website.


In het jaarverslag, dat wij ieder jaar op onze website publiceren, leggen we verantwoording af over onze inspanningen, de successen, tegenslagen en geleerde lessen. Zo maken we niet alleen ons werk inzichtelijk, maar ook de kosten die we moeten maken om ons doel te bereiken. Want hoewel we alles in het werk stellen om onze overhead kosten zo laag mogelijk te houden zijn uitgaven noodzakelijk om ons werk professioneel en zo doeltreffend mogelijk uit te voeren.


Venlo, april 2018

Monique Jacobs, voorzitterINLEIDING


In 2018 is het initiatief genomen om Stichting Dolittle op te richten, omdat wij merken dat er nog steeds mensen zijn die in financiele crisis verkeren, waarvan hun huisdieren mede de dupe worden. Zij zijn als het ware “het kind van de rekening”.


Er zijn veel huisdiereigenaren die vaak amper geld hebben om de vaste lasten te betalen en levensmiddelen te kopen, er is dan geen geld meer over om de medische kosten van hun huisdieren te betalen. In deze gevallen wordt er vaak noodgedwongen voor gekozen om de zieke dieren niet te laten behandelen, met als gevolg dat er veel dieren zijn die veel (pijn)lijden door hun lichamelijk klachten en waarschijnlijk een pijnlijk leven en een langzame dood tegemoet zien. Voor de meeste huisdiereigenaren zijn de dieren vaak hun steun en toeverlaat, toch zal in veel gevallen de huisdiereigenaar ervoor kiezen om afstand te doen van het dier. Dit is heel triest en heeft tot gevolg dat de dierenasiels overvol raken. Waarschijnlijk wordt er voor veel van deze dieren ook geen nieuwe eigenaar gevonden. Erger nog is het wanneer de eigenaar, omdat ze het huisdier niet meer kunnen betalen, het dier op straat of in het bos “dumpt”.

Ook zijn er mensen die in een situatie geraken waarin ze tijdelijk niet voor hun huisdier kunnen zorgen, bijvoorbeeld door ziekte of opname in een ziekenhuis of zorginstelling. Vaak hebben deze mensen niemand die de zorg voor hun dier tijdelijk kan overnemen.


Dit moeten we met zijn allen niet willen. In een beschaafde maatschappij, zoals de onze, moeten we opkomen voor deze dieren. Aan de manier waarop mensen omgaan met het welzijn van dieren is de mate van beschaving te meten. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben zijn er inmiddels voedselbanken, kledingbanken en allerlei andere fondsen waarop zij een beroep kunnen doen. Voor de dieren is dat echter niet het geval.


Om in ieder geval een paar van deze dieren te kunnen helpen hebben wij Stichting Dolittle opgericht. Om de dieren te kunnen helpen zijn wij afhankelijk van donaties.

We helpen nu al een aantal dieren op kleine schaal. Ons doel is echter om Stichting Dolittle te laten groeien zodat wij in de toekomst steeds meer dieren kunnen helpen.Ook wil de Stichting opvangplekken zoeken voor dieren die tijdelijk uit huis geplaatst moeten worden, totdat de eigenaar weer in staat is de zorg van het huisdier zelf op zich te nemen.

Wij zijn wel van mening dat de baasjes te allen tijde zelf verantwoordelijk blijven voor hun huisdieren en vragen hen dan ook altijd om zelf, indien mogelijk, een (kleine) eigen bijdrage te betalen.


Onze kernwaarden zijn: respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.DOELSTELLING

De doelstelling zoals verwoord in de oprichtingsakte van de Stichting, is:

“het financieel bijstaan van mensen, die vanwege hun financiële situatie niet kunnen zorgen voor de benodigde (medische) zorg voor hun huisdieren en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Het bestuur van Stichting  Dolittle geeft in het beleidsplan de richting aan om de doelstelling te verwezenlijken. Het beleid is hierbij afhankelijk van de ontwikkelingen in de regelgeving en in de maatschappij en het aan haar ter beschikking staande budget. Het beleidsplan wordt in principe voor vier jaar opgesteld maar wordt aangepast wanneer ontwikkelingen, regelgeving en/of budgettaire mogelijkheden daartoe aanleiding geven.STRATEGIE 2018-2022

We kunnen onze doelstellingen realiseren door tegelijkertijd vier wegen te bewandelen:


•Optimaal werven van donateurs en huisdierpleeggezinnen.

•Versterken van onze lobby richting politiek en beleidsmakers (regio Venlo)

•Draagvlak in de samenleving voor onze doelstellingen vergroten (regio Venlo)

•Delen van onze kennis met collega organisaties (Nederland)


BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN PLANPERIODE

•Intensiveren van de samenwerking met dierenartsen in de regio.

•Samenwerkingsverbanden met andere organisaties, die iets voor de Stichting Dollittle kunnen betekenen, intensiveren.

•Beleid opstellen voor werven van fondsen.

•Zoeken van mensen die bereid zijn tijdelijk de zorg voor het huisdier van een ander over te nemen (huisdierpleeggezin)


COMMUNICATIE

DOELSTELLING

Met onze communicatie willen we ervoor zorgen dat:

•Een breed publiek Stichting Dolittle kent (met name in Venlo en omstreken);

•Er draagvlak is voor onze activiteiten.


BELEID

•Onze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

•We zijn transparant over wie we zijn en wat we doen.


OVERIGE ACTIVITEITEN IN PLANPERIODE

•Intensiveren van het contact met ons publiek in de regio Venlo en omstreken;

•Ontwikkeling van prestatie-indicatoren.

•Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe website.


FONDSENWERVING


DOELSTELLING

Met onze fondsenwerving streven we naar een realistische groei om het voortbestaan van de stichting te waarborgen.


BELEID

•Aanwenden van alle wettige middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;

•Nieuwe kansen die zich voordoen en het doel dienen, aangrijpen;

•Analyseren van de activiteiten


STRATEGIE 2018-2022

•Focus op particuliere markt met nadruk op laagdrempelige instroom.

•Verder optimaliseren van contact met donateurs en potentiele huisdierpleeggezinnen door opzetten van een netwerk.

•Experimenteren met nieuwe (online) wervingsmethoden.


BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN IN PLANPERIODE

•Werving van nieuwe donateurs en huisdierpleeggezinnen;

•Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de Stichting Dolittle nuttig kan zijn.ORGANISATIESTRUCTUUR


TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BESTUURDERS

Het bestuur is verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering/bedrijfsvoering van Stichting Dolittle. Tot de taken behoort het uitzetten van de beleidslijnen en strategie in het Lange Termijn Plan en de jaarplannen.

Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren. De Stichting beschikt over een gedragscode en een klachtenregeling. Ook is voorzien in een reglement ten behoeve van de uitkeringen.


Het bestuur bestaat uit:


Voorzitter: Mevr. M.C.H. (Monique) Jacobs

Penningmeester: Mevr. mr. A.J.G.(Alda) Peters

Secretaris: Mevr. Sandra EliasFINANCIËLE ONDERBOUWING


DOELSTELLING

Het jaarlijks ontstane vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging).


De taken die hierbij horen zijn onder meer:


•Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren ter publicatie op de website/Facebook;

•Beheren van gelden; besteden van gelden en het creëren van voorzieningen.Beloningsbeleid

•De bestuursleden van Stichting Dolittle ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken.

Partners en Sponsoren